Подобряване на уменията и компетенциите на служителите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Основната цел на проект BG05M9OP001-1.057-0282 е да се повиши способността на заетите пряко в производството, лабораториите и в изследователската дейност лица в “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД да посрещат бързите промени, които настъпват на пазара на труда, чрез предоставяне на специализирани обучения.

Повече информация тук.